بخش دوم: ساختار بلاک‌چین ، سخنرانی 1 تراکنش‌ها، بلوک‌ها و آدرس‌ها
تکمیل
بخش سوم: عملکرد بلاک‌چین ، سخنرانی 1 شبکه‌های غیرمتمرکز و اعضای آن