بخش اول: مبانی بلاک‌چین ، امتحان 4 آزمون ارزشیابی
تکمیل
بخش دوم: ساختار بلاک‌چین ، سخنرانی 2 سفری به درون بلاک‌چین