بخش دوم: ساختار بلاک‌چین ، سخنرانی 2 سفری به درون بلاک‌چین
تکمیل
بخش چهارم: بلاک‌چین بیت‌کوین ، سخنرانی 1 نگاهی به بیت‌کوین و فراتر از آن